Ադոյան, Ադօ Գ։ «Հայկական ամուսնա-ընտանեկան հարաբերությունները միջնադարյան օրենքներում» (Armenian Marriage and Family Relationships in Medieval Law)։ Պատմա-բանասիրական Հանդես 30.3 (1965), 49–66.

Ակինեան, Ներսէս։ «Մատենագրական հետազօտութիւններ. Վկայաբանութիւն Ս. Թադէոսի եւ Սանդխտոյ կուսին եւ կանոնք Թադեի»։ Հանդէս Ամսօրեայ 10–12 (Հոկտեմբեր-Դեկտեմբեր 1969), 399–426։

Ալեքսանյան, Աննա։ «Հայ կանանց հասարակական գործունեությունը Կիլիկիայում 1909թ կոտորածներից հետո (Զ. Եսայանի և Ա. Թեոդիկի Օրինակով), Ցեղասպանագիտական հանդես» (The Social Activities of the Armenian Women in Cilicia after 1909 Massacres. (e. g. of Z. Esayan and A. Teodik)), Ցեղասպանագիտական Հանդես/Journal of Genocide Studies 1.1 (2013), 7-14.

Արզումանյան, Սևակ։ Զապել Եսայան. Կյանքը և գործը։ Երևան. Գիտությունների Ակադեմիայի հրատարակչություն, 1965: 

Բաբլոյան, Զավեն։ Ֆեմինիզմի տեսություն և պատմություն. Ուս. ձեռնարկ։ Երևան. Ա. հ., 1999:

Բարխուդարյան, Սեդրակ Գ.։ «Հայ կնոջ իրավական վիճակը միջին դարերում»։ Պատմա-բանասիրական հանդես 33.2 (1966), 25–40.

Գզոյան, Էդիտա։ «Սեռական բռնությունները միջազգային քրեական իրավունքում. Բռնի ամուսնությունները որպես մարդկության դեմ ուղղված հանցագործություններ»: Ցեղասպանագիտական հանդես 1 (Գարուն 2018), 130-142: 

Գրիգորյան, Գ։ «Գենդերային մշակույթի հիմնախնդիրները հայ իրավաքաղաքական մտքի պատմության մեջ»։ Գենդերային հետազոտություններ 6 (2001), 48-62: 

Գևորգյան, Ե. Վ.։ Հասարակական առաջդիմության մեջ կնոջ դերի հարցը հայ իրականությունում։ Երևան, 1975: 

Զաքարյան, Լ.։ «Գենդերային հիմնախնդիրների 19րդ դարի 2-րդ կեսի և 20րդ դարի սկզբի հայ հասարակական-քաղաքական մտքի պատմության մեջ»։ Գենդերային հետազոտություններ 4 (2001), 90-100: 

Զէյթլեան, Սոնա։ Հայ կնոջ կեանքի ուղիին հետքերով։ Անթիլիաս, 2013: 

Զէյթլեան, Սոնա։ Հայ կնոջ դերը հայ յեղափոխական շարժման մէջ։ Ա. հ., 1992:  

Էքմէքճիօղլու, Լեռնա։ «Առեւանգումի եւ ազատագրումի մթնոլորտ. Կիներու եւ մանուկներու ներգրաւման քաղաքականութիւնը Հայոց ցեղասպանութեան ընթացքին ու անկէ ետք»։ Հայկազեան Հայագիտական Հանդէս 35 (2015): 327-374.  

Խաչատուրյան, Հայկ։ Հայուհիներ։ Երևան. Զանգակ, 2001: 

Կանանց շարժումը Հայաստանում. Նախապատվություններ և զարգացման հեռանկարներ/ՀՀ Համալս. Կրթ կանանց ասոց.։ Երևան. Աստղիկ, 2002: 

Հացունի, Հ. Վարդան։  «Կուսատանք Հայաստանի Մէջ»։ Բազմավէպ 1–3 (1923), 72-78.

Հացունի, Հ. Վարդան։ Հայուհին պատմութեան առջեւ։ Վենետիկ. Ս. Ղազար, 1936.

Հարությունյան, Անահիտ։ «Հայ կանանց շարժումը 19րդ դարում և 20րդ դարի սկիզբը»։ Գենդերային Հետազոտություններ 2 (2001). 87-114: 

Հովհաննիսյան, Սմբատ Հ. «Պսակադրության իրավական կարգավորումը վաղ ֆեոդալական Հայաստանում»։ Պատմա-բանասիրական հանդես 1 (1972): 193-205. 

Հովհաննիսյան, Սմբատ Հ. «Ընտանիքի ձևերը, կազմը և ֆունկցիաները վաղ ֆեոդալական Հայաստանում»։ Պատմա-բանասիրական հանդես 1 (1973): 195–208.

Հասրաթյան, Ջեմմա Իսրայելի, խմբ.: Կանանց անվտանգությունը հասարակությունում, ընտանիքում, ամենուր։ Բռնության հաղթահարման ուղիներ։ Երևան. Ա. հ., 1999: 

Հասրաթյան, Ջեմմա Իսրայելի, խմբ.: Կանանց քաղաքացիական մասնակցություն։ Երևան. Աստղիկ, 2001: 

Հասրաթյան, Ջեմմա Իսրայելի, խմբ.: Զուգակշռված ժողովրդավարություն. Կանանց քաղաքացիական նախաձեռնություններ արտակարգ իրավիճակի պայմաններում։ Երևան. Համալս. Կրթ. կանանց ասոց., 1999. 

Հասրաթյան, Ջեմմա Իսրայելի, խմբ.: Քաղաքակրթությունների երկխոսություն. Ժողովրդավարություն և խաղաղություն։ Երևան. Աստղիկ, 2002: 

Ղուկասյան, Զվարթ։ Հայ կին գրողները։ Երևան. Հայկական ՍՍՀ «Գիտելիք» Ընկերություն, 1978: 

Մամյան, Ս.Ս. «Կնոջ իրավական պաշտպանության հարցը միջնադարյան հայ իրավունքում» Պատմա-բանասիրական հանդես  39, թիվ 4 (1967): 258–264.

Մինասյան, Արփիկ։ Սիբիլ (Զապել Ասատուր): Երևան. Երևանի Համալսարանի հրատարակչություն, 1980: 

Մուրադյան, Պարույր Մ. Սուրբ Շուշանիկի Վկայաբանույունը. Բնագրեր և հետազոտություն։ Երևան. ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, 1996.

Մելիք-Փաշայան, Կարեն. Անահիտ դիցուհու պաշտամունքը։ Երևան. Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, 1963.

Նահապետյան, Ռաֆիկ Ա. «Կինը հայոց ավանդական ընտանիքում (ըստ սասունցիների ազգագրական սովորույթների)։» Պատմա-բանասիրական հանդես 1 (2009): 71–87.

Նահապետյան, Ռաֆիկ Ա.։ «Ամուսնահարսանեկան սովորույթները սասունցիների արդի կենցաղում»։ Բանբեր Երևանի համալսարանի 3.120 (2006): 52-60. 

Ներսիսյան, Հ.: Հայ կանանց կրթության պատմությունից։ Երևան։ Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 1969: 

Շագոյան, Գայանե. «Յոթ օր, յոթ գիշեր» հայկական հարսանիքի համայնապատկեր։ ՀՀ ԳԱԱ Գիտություն հրատարակչություն, Երևան, 2011: 

Շահնազարյան, Գ.։ «Կանանց շարժում. Ակունքներից մինչև մեր օրերը»։ Կանայք Հայոց 1 (2002)։ 

Շահնազարյան, Գոհար։ Հայաստանի «Թավշյա հեղափոխության» գենդերային վերլուծություններ։ Երևան. Գենդերային հետազոտությունների և առաջնորդության կենտրոն, 2019. 

Շարուրյան, Ալբերտ։ Սրբուհի Տյուսաբ. Կյանքը և ստեղծագործությունը։ Երևանի պետական համալսարանի հրատ., 1963: 

Շարուրյան, Ալբերտ։ «Սրբուհի Տյուսաբ»։ Պատմա-բանասիրական հանդես 3-4 (1961), 166-180. 

Պողոսեան, Եփրեմ։ Հայ խմբակուհիներ. Ուսումնասիրութիւն իրենց կեանքի եւ գործի մասին. Ութը պատկերներով։ Վիեննա. Մխիթարեան Տպարան, 1953:   

Սամուելեան, Խաչիկ։ «Առեւանգմամբ եւ գնմամբ ամուսնութիւն»։ Ազգագրական հանդէս 12 (1904), 40–83.

Տէ՛ս նաև՝ Գենդերային հետազոտությունների և առաջնորդության կենտրոն. Երեւանի Պետական Համալսարան։