Dissertations Published in Armenia from 1950 to present

History Dissertations

Dissertations in Other Disciplines

Journals Currently Published in Armenia

ARAMAZD: Armenian Journal of Near Eastern Studies (AJNES)

Armenian Folia Anglistika (International Journal of English Studies)

Contemporary Eurasia 

Foreign Languages for Special Purposes (FLSP)

International Journal of Armenian Genocide Studies 

Արաբագիտական ուսումնասիրություններ (ԵՊՀ Գիտական հանդեսներ)

Արևելագիտության հարցեր (ԵՊՀ Գիտական հանդեսներ)

Արդի հոգեբանություն (ԵՊՀ Գիտական հանդեսներ)

Աստվածաբանական և կրոնագիտական հոդվածների ժողովածու (ԵՊՀ Գիտական հանդեսներ)

Բանբեր Արդարադատության ակադեմիայի (Bulletin of Academy of Justice)

Բանբեր Հայագիտության/Review of Armenian Studies

Բանբեր Եւրասիա միջազգային համալսարանի

Բանբեր Երևանի համալսարանի

Բանբեր Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարանի

Բանբեր Հայաստանի արխիվների

Բանբեր Մատենադարանի

Գիտական Արցախ (ԱԵԳՄՄ)

 

Լրաբեր հասարակական գիտությունների (Herald of the Social Sciences)

Կրթությունը 21րդ դարում (Education in the 21st Century) 

Հայկական քաղաքագիտական հանդես (Armenian Journal of Political Science)

Հայագիտական հանդես (Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան)

Հուշարձան Տեղեկագիրք

Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ ու ժողովուրդներ (ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ)

Մխիթար Գոշ (Հայ-րուսական միջազգային համալսարան)

Պատմա-բանասիրական Հանդես 

Պատմություն և մշակույթ (ԵՊՀ Գիտական հանդեսներ)

Ռուսագիտության արդի հիմնախնդիրները (Проблемы современной русистики)

Վեմ համահայկական հանդես (Vem Pan-Armenian Journal)

Տարածաշրջան և աշխարհ (Регион и мир)

Ցեղասպանագիտական Հանդես (Journal of Genocide Studies) 

Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (Foreign Languages in Higher Education)

21րդ դար (Նորավանք)